محیط آموزشگاه

کنسرت هنرجویان پیانو زمستان ۱۳۹8 (فرهنگسرای شفق)

کنسرت هنرجویان تابستان ۱۳۹۸ (فرهنگسرای شفق)

کنسرت هنرجویان تابستان ۱۳۹۸ (فرهنگسرای شفق)

کنسرت هنرجویان پیانو تابستان ۱۳۹۷ (فرهنگسرای شفق)

کنسرت هنرجویان پیانو تابستان ۱۳۹۷ (فرهنگسرای شفق)

کنسرت زمستان ۹۵ (کنسرواتوار موسیقی تهران)